Markon arvot

Versio 1.1

Innostuin Nokian arvoista heti kuultuani niistä. En tiedä, miten arvot näkyvät Nokian käytännön toiminnassa, mutta joka tapauksessa on hyvä, että arvot on määritelty.

Minulla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa Soneran, tai edes yksikköni, arvoihin. Omat arvoni voin kuitenkin määritellä ja koettaa pitää toimintani sopusoinnussa niiden kanssa. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että arvot eivät ole sama asia kuin kyvyt, eivätkä ne aina myöskään vastaa käytännön toimintaa. Edelleen huomattakoon, että käytännön tilanne asettaa vaatimuksia, joihin on pakko sopeutua.

Saatuani hiljattain tutustua Soneran arvoihin totesin ilokseni, että ne eivät ole mitenkään ristiriidassa omieni kanssa.

Hyvin lyhyesti sanoen, työntekoon ja työyhteisöön liittyvät arvoni ovat:

  1. kunniallinen ja rehellinen toiminta,
  2. huolenpito ihmisistä, ja
  3. tuloksen tekeminen.

Kunniallinen ja rehellinen toiminta

Kaiken toimintamme tulee olla sellaista, että se kestää päivänvalon - ja jopa iltapäivälehtien toimittajien käsittelyn. Tehdyistä sopimuksista ja lupauksista pidetään kynsin hampain kiinni, myös silloin kun meillä on valta rikkoa lupauksemme ilman seurauksia, ja myös silloin, kun lupausten pitäminen maksaa meille.

Pitkässä juoksussa maine on meidän tärkein kilpailukeinomme, yhtä hyvin kilpailtaessa asiakkaista kuin myös kilpailtaessa työntekijöistä. Jos meidät koetaan hyväksi ja luotettavaksi kumppaniksi, asiakkaat sitoutuvat meihin ja ovat valmiit maksamaan lisähintaa siitä että saavat olla meidän asiakkaitamme.

Luottamuksen rakentaminen kestää kauan, mutta sen menettäminen onnistuu hetkessä. Kerran menetettyä luottamusta on erittäin vaikeaa saada takaisin.

Huolenpito ihmisistä

Tämä kohta seuraa suoraan edellisestä. Ihmisten arvostaminen ja heistä huolehtiminen on hyvä ja oikein.

Lienee selvää, että esimiehillä on velvollisuuksia alaisiaan kohtaan. Esimiehen tärkein tehtävä on pitää huoli alaisistaan. Pitkässä juoksussa se näkyy myös mitattavissa tuloksissa. Lyömällä laimin työntekijöitä työnantaja pilaa työskentelyilmapiirin ja laskee tuottavuutta. Esimiehen tulee kiinnittää huomiota siihen, mitkä asiat ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä. Esimerkiksi alaisen ongelmien käsittely tai kurinpidolliset toimenpiteet suoritetaan salassa, eikä niistä puhuta toisille.

Myös alaisilla on velvollisuuksia esimiehiään ja toisiaan kohtaan. Me olemme kaikki ihmisiä inhimillisine tarpeinemme, ja olemme samassa veneessä. Työyhteisössä jäsenten tulee pitää huolta toinen toisestaan.

Huolenpito ei merkitse löperyyttä eikä sitä, että ongelmia tai väärinkäytöksiä katsottaisiin läpi sormien. Ongelmia voidaan koettaa ymmärtää ja auttaa ratkaisun löytämisessä, ja ihmisiin voidaan koettaa asennoitua pehmeästi ja myötätuntoisesti, mutta säännöistä pidetään kiinni, tarvittaessa kovinkin ottein.

Tuloksen tekeminen

Töissä käynnin tarkoitus on tehdä tulosta. Käytettävien mittareiden tulee mitata tulosta. Esimerkiksi työajan mittaaminen mittaa meidän alallamme väärää asiaa. (Kellokortin tärkein tehtävä on suojata työntekijää liialliselta ylityön tekemiseltä ja antaa mahdollisuus pitää tehdyt ylityöt vapaana tai saada niistä korvaus.)

On toki tärkeää, että pelisääntöjä noudatetaan. Työaikojen noudattaminen on eräs näistä pelisäännöistä. Sillä ei kuitenkaan ole itseisarvoa, vaan paljon tärkeämpää on töiden tekeminen mahdollisimman hyvin. Joskus tämä merkitsee mahdollisimman korkeaa tehoa, joskus korkeaa laatua, joskus jotain muuta.

Niin kauan kun työtehtävät hoidetaan hyvin, ja poikkeamat säännöistä ovat kohtuullisia, esimiehellä on syytä tyytyväisyyteen. Epäoleellisiin seikkoihin ei pidä kiinnittää huomiota. Tärkeää on tulos eikä se, miten tulos on saavutettu.

Tuloksen tekeminen tulee palkita. Hyvin tehdyn työn tulee näkyä palkkapussissa. Lisäksi tulee käyttää muita palkitsemistapoja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Yksittäinen erinomainen suoritus palkitaan eri tavalla (bonuspalkkio) kuin jatkuva suorittaminen (palkankorotus).


[22 October 1998]